Singtanglam a Poppy bawl toh kisai

Singtanglam a Poppy bawl toh kisai

ZRO Press Statement dated 22nd March 2018 toh kizawitawn in i gam adiak a zoudawn/singtanglam ah Poppy cultivation toh kisai houlim zek leng ut huai sa ihi.

Zanlam ka houlimna khat uah singtanglam a buh chiing nawnlou ua, Poppy chiing pawl om ahi a hon chih uh le kiguih kha dek zozen ka hi.

Zawn luat ziaka kintaka sum tampi muh utna ziak leng ahi ngei dia, ahia i thil chiin in mi tampi khamtheih sal a tang sak ding ahih banah government thil kham ahih manin, hiai Poppy cultivation tawpsan in staple food products Rice, Wheat, Barley chihte chiing zaw leng ut huai mahmah ka sa. Pawlpi ZRO leh Saptuam in le hoih sa lou ahih manin, thildang deuh chiing thei leng deih huai ka sa hi.

Nidang in Lamka bang ah buhlei tampi i na nei ua, tu chiang in i buhleite uh zuak gai in i nei nawn kei ua, Meiteite antang leh Punjab rice khong in iki tou delh ta uh hi. Antang ei a dia staple food, niteng a i nek ahih manin poimoh mahmah khat ahi a, buhlei bawl tawpsan kei leng ut huai mahmah ahi. Bang hiam buaina i tuah hun a ei leh ei iki tou delh theihna khat hithei ahih manin, buhlei bawl ut te encourage huai ka sa mahmah hi. Buhlei tampi bawl in, export khe ziahziah thei hi leng nak nop in chia!


Print   Email